HEMA News

All Swords All The Time – Updates Tuesdays and Fridays

Inside the International Rapier Seminar

Leave a comment

by Meg Floyd

Today we’re bringing you a look inside the International Rapier Seminar by talking to organizer and world-recognized rapier instructor Reinier van Noort. (See the event’s Facebook page here.) It’s also my pleasure to publish our very first Dutch/English interview. (Thanks to Reinier for translating!)

GOPR8270

HN: To start off, please tell us a little about yourself. How long have you been practicing HEMA? What club are you with? What weapons and what tradition do you primarily focus on studying? How long have you been an instructor?

HN: Om te beginnen, vertel ons asjeblieft wat over jezelf. Hoe lang doe je al aan HEMA (Historical European Martial Arts – Historische Europese Krijgskunsten)? Bij welke groep zit je? Op welke wapens en welke traditie richt je je focus vooral? Hoe lang ben je al een instructeur?

VAN NOORT: My name is Reinier van Noort, and I am from the Netherlands. I have been practicing HEMA since 2005, when I got started on mainly longsword. Within a few years I started instructing in the group I was part of as well. In 2009 I made the first English translation of Bruchius’s 1671 treatise (Grondige beschryvinge der Edelijke ende Ridderlijcke Scherm- ofte Wapen-konste) and through making this translation I became very interested in rapier fencing, so I started reading all treatises that I could gather. As rapier fencing was not taught in the Netherlands then, I started my own rapier group, the School voor Historische Schermkunsten (School for Historical Fencing Arts – SHS) in 2010. In the SHS we train fencing with the single rapier, using Bruchius’s treatise as our core source, but also using some of the later German sources (such as L’Ange’s 1664 treatise “Deutliche und Gründliche Erklärung der Adelichen und Ritterlichen freyen Fecht-Kunst”), and the more familiar works such as Fabris’s “Lo Schermo, overo Scienza D’Arme” and Thibault’s “Academie de l’Espée”.

VAN NOORT: Mijn naam is Reinier van Noort, en ik kom uit Nederland. Ik doe aan HEMA sinds 2005, toen ik met voornamelijk het langzwaard begon. Binnen een paar jaar begon ik in de groep waarvan ik deel uitmaakte ook les te geven. In 2009 maakte ik de eerste Engelse vertaling van Bruchius’ verhandeling uit 1671 (Grondige beschryvinge der Edelijke ende Ridderlijcke Scherm- ofte Wapen-konste), en terwijl ik deze vertaling maakte raakte ik erg geïnteresseerd in rapierschermen. Daarom begon ik alle verhandelingen over het rapier die ik in handen kon krijgen te lezen. Aangezien rapierschermen toen niet in Nederland gegeven werd, ben ik in 2010 mijn eigen rapierschool begonnen, de School voor Historische Schermkunsten (SHS). Binnen de SHS trainen we het schermen met het enkele rapier, waarbij Bruchius’ verhandeling onze belangrijkste bron is, maar we gebruiken ook enkele van de latere Duitse bronnen (zoals L’Anges 1664 verhandeling “Deutliche und Gründliche Erklärung der Adelichen und Ritterlichen freyen Fecht-Kunst”), en de bekendere werken zoals Fabris’ “Lo Schermo, overo Scienza D’Arme” and Thibaults “Academie de l’Espée”.

HN: Next, let’s discuss your event. What is its name, and where is it being held this year? Is there a competition, workshops, or both?

HN: Laten we als volgende over jouw evenement praten. Hoe heet het, en waar wordt het dit jaar gehouden? Is er een competitie, zijn er workshops, of beide?

VAN NOORT: This year the SHS is organising the first International Rapier Seminar, which will focus (as indicated by its name) exclusively on rapier fencing. In 2011 and 2012, similar events were organised by the School of the Sword in England, but as they were no longer organising their event, we wanted to fill that niche. The event is geared towards sharing knowledge and expertise, and I hope that through it we can also create more interest in rapier fencing in the Netherlands. Because of that, all instructors will teach two classes – one aimed at experienced Rapierists, and one directed towards beginners. We also want to have a friendly competition, but are currently exploring options to do this in a way that is different from the mainstream competitions.

VAN NOORT: Dit jaar organiseert de SHS het eerste International Rapier Seminar, wat zich geheel zal richten op (zoals de naam al aangeeft) rapierschermen. In 2011 en 2012 werden vergelijkbare evenementen georganiseerd door de School of the Sword in Engeland, maar omdat zij hun evenement niet langer organiseren, wilden wij die niche opvullen. Het evenement is erop gericht kennis en expertise te delen, en ik hoop dat we met dit evenement ook meer interesse in rapierschermen kunnen creëren in Nederland. Daarom zullen alle instructeurs twee workshops geven. Eén workshop zal gericht zijn op ervaren rapierschermers, en één zal gericht zijn op beginners. We willen ook een vriendschappelijk toernooi houden, maar kijken momenteel uit naar mogelijkheden om dit anders te doen dan in de mainstream toernooien.

IRSimage2

HN: For a little more background, what is the conceptual idea behind your event? What goal, if any, would you like your event to accomplish?

HN: Geef ons eens wat achtergrondinformatie. Wat is het conceptuele idee achter jouw evenement? Is er een doel dat je wilt vervullen met jouw evenement en wat is dat doel?

VAN NOORT: My main goal is to further the knowledge and understanding of rapier fencing by creating an event where people studying the art of rapier fencing can meet, and a platform where ideas can be exchanged. Rapier classes at many of the larger events will often have casual or beginning rapierists participating, which means these classes will have to adapt their level to them. Here, we will have beginner classes running parallel with advanced classes so that advanced classes will have advanced students to work with, and do not get too bogged down on basics.

VAN NOORT: Mijn belangrijkste doel is het doen groeien van de kennis en het begrip van rapierschermen, door een evenement te creëren waar mensen die de rapierschermkunst bestuderen elkaar kunnen ontmoeten, en een platform te maken waar ideeën uitgewisseld kunnen worden. Tijdens veel van de grotere evenementen wordt er aan rapierworkshops vaak deelgenomen door beginnende of casual rapierschermers, en het niveau van de workshop moet daaraan aangepast worden. Tijdens ons evenement zal er steeds een beginnersworkshop tegelijk met een gevorderdenworkshop gehouden worden, zodat er tijdens de gevorderdenworkshop alleen gevorderden zijn en er dieper in de materie gedoken kan worden.

HN: What rule set are you using for the event? Is it historical? Is there a particular reason you chose or designed this particular ruleset, and what distinguishes at rule sets that have been used at other events focused on the same weapon? 

HN: Welke regels gebruik je tijdens het evenement? Zijn de regels historisch? Is er een bepaalde reden dat je deze regels gekozen of ontworpen hebt, en hoe zijn de regels anders dan wat er bij andere evenementen voor hetzelfde wapen wordt gebruikt?

VAN NOORT: We are currently exploring a rules set in which showing diverse technical ability will lead to winning the tournament rather than scoring points with a small number of techniques. Essentially, the “best fighter” award will be the goal. I absolutely do not believe that this is how all competitions should be run, however at this event I want to encourage people to experiment with different techniques that best show the principles of their style. Hopefully, this will lead to some spectacular fencing.

However, if the majority of participants indicate they would prefer a more classical points-based competition, I will yield to their demands, and will look for a rules set that is based on historical sources.

VAN NOORT: Wij zijn momenteel regels aan het onderzoeken waarin het laten zien van een wijde technisch kunst in plaats van punten scoren met een klein aantal technieken leidt tot het winnen van het toernooi. Het doel wordt dus wat in andere competities de “beste vechter”-prijs is. Ik geloof absoluut niet dat dit is hoe alle competities gehouden moeten worden, maar tijdens ons evenement wil ik mensen aanmoedigen om te experimenteren met verschillende technieken die de principes van hun stijl het beste laten zien. Hopelijk zal dit tot wat spectaculaire gevechten leiden.

Als de meerderheid van de deelnemers echter aangeeft dat ze liever een normalere, op punten-scoren gebaseerd toernooi hebben, dan zal ik toegeven aan hun eisen en zoeken naar een set regels die is gebaseerd op historische bronnen.

HN:  What instructors are you inviting to teach at your event this year? Where are your instructors from, and what will they be teaching about? 

HN: Welke instructeurs zullen er les komen geven op je evenement dit jaar? Waar komen je instructeurs vandaan, en waarover zullen ze lesgeven?

VAN NOORT: The workshops form the core of our event. Therefore, the instructors are very important indeed. We are currently revealing who our instructors are. We have Dave Rawlings, from the UK, teaching from Cavendish’s manuscript “Truth of the Sword” (~1650). I believe that this will be the first time Dave will teach from Cavendish’s treatise at an international event. Then we have Ton Puey, one of the foremost Spanish instructors on the Spanish La Verdadera Destreza. If that is not enough, Hans Jörnlind will travel down from Sweden to teach Swedish rapier from Porath’s “Palaestra Svecana”, and we will have Francesco Lodà teaching from Marcelli’s “Le Regole della Scherma”. If that is not enough to convince anybody to come over, we are still looking for more awesome!

VAN NOORT: De workshops vormen de kern van ons evemement. De instructeurs zijn daarom zeker heel belangrijk. Wij zijn momenteel aan het onthullen wie onze instructeurs zijn. Dave Rawlings, uit het Verenigd Koninkrijk, komt lesgeven uit We Cavendish’ manuscript “Truth of the Sword” (~1650). Volgens mij is dit voor het eerst dat Dave op een internationaal evenement les zal geven uit Cavendish’ verhandeling. Daarnaast komt Ton Puey, een van de meest vooraanstaande Spaanse instructeurs over het Spaanse La Verdadera Destreza. En aangezien dat nog niet genoeg is, komt Hans Jörnlind uit Zweden lesgeven uit Poraths “Palaestra Svecana”, en Francesco Lodà zal les komen geven uit Marcelli’s “Le Regole della Scherma”. En als dat nog steeds niet genoeg is om iedereen te overtuigen om naar ons evenement te komen, dan zijn we nog op zoek naar nog meer fantastische dingen!

HN: Is there anything special or unique about your event that attendees can experience?

HN: Is er iets speciaal of uniek aan jouw evenement voor de deelnemers?

VAN NOORT: What makes the International Rapier Seminar unique is that is one of the few international events aimed only at the study of one weapon (the rapier, in case that was not yet obvious). Additionally, the event will be held in Delft, which is a very nice city itself, and held an important place in Dutch history (for instance William the Silent, our first successful leader against Spanish oppression held residence and was murdered here) but is also located within the Randstad, meaning is has quick and easy connections to other Dutch cities such as Amsterdam, Rotterdam, and Utrecht, all well worth a visit!

VAN NOORT: Wat het International Rapier Seminar uniek maakt, is dat het één van de weinige internationale evenementen is dat gericht is op slechts één wapen (het rapier, mocht dat nog niet duidelijk zijn). Bovendien wordt het evenement gehouden in Delft, wat zelf een erg mooie stad is met een belangrijke plek in de Nederlandse geschiedenis (Willem van Oranje, onze eerste succesvolle leider tegen de Spanjaarden, hield hier bijvoorbeeld residentie en is hier vermoord), en zich bevindt in de Randstad, wat betekent dat er een snelle verbinding naar andere Nederlandse steden zoals Amsterdam, Rotterdam en Utrecht is. Al die steden zijn zeker een bezoekje waard!

HN: What do you hope a fencer will come away with after attending this event?

HN: Wat hoop je dat een schermer zal meenemen na deelname aan dit evenement?

VAN NOORT: I hope that all participants will come away from this event having learned something new about rapier fencing, of course. Perhaps a new insight, or a different way to understand something, or perhaps a completely new style they knew nothing about. Additionally, I hope attending rapierists will have an opportunity to immerse into an all-rapier event, where they can meet, greet and fight other rapierists and have a great time.

VAN NOORT: Ik hoop dat alle deelnemers naar huis gaan na dit evenement met iets nieuws dat ze geleerd hebben over rapierschermen, uiteraard. Misschien een nieuw inzicht, of een andere manier om iets te begrijpen, of misschien een compleet nieuwe stijl waar ze nog niets vanaf wisten. Daarnaast hoop ik dat de deelnemende rapierschermers de kans zullen hebben om zich volledig op een rapierevenement te kunnen richten, waar ze andere rapierschermers kunnen ontmoeten, groeten en bevechten, en een geweldige tijd kunnen hebben.

 

HN: Is there anything else?

HN: Is nog iets anders?

VAN NOORT: Now that you ask, keep your eyes on the SHS Facebook page. I hope to have some more exciting stuff happening in 2014!

VAN NOORT: Nu je het vraagt, houd je ogen gericht op de SHS SHS facebook page. Ik hoop dat er nog wat meer spannende dingen gaan gebeuren in 2014!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s